Promocja wzrostu zaufania
i zapobieganie konfliktom
pomiędzy partnerami
społecznymi poprzez
ich zaangażowanie w proces
podejmowania decyzji

Opis projektu

Podstawowe informacje o projekcie

Beneficjent projektu

Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego

Współbeneficjenci projektu

Samostoen Sindikat na Rabotnicite od Energetika, Rudarstvo i Industrija na R. Makedonija

Samostalni Sindikat Radnika Energetike Srbije

Federacja Niezależnych Związków Zawodowych Górników

Partnerzy

Zachodnia Izba Gospodarcza

Asociación Industrial, Técnica y de Comercio

Federatia Nationala Mine Energie

Coalición Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid

Okres realizacji projektu

grudzień 2017 - lipiec 2019

Cele projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie wśród partnerów społecznych (związków zawodowych, pracowników, pracowników niezrzeszonych i pracodawców) świadomości obopólnych korzyści wynikających z uczestnictwa pracowników w procesie decyzyjnym na poziomie przedsiębiorstw branży wydobywczej; a ponadto zapoznanie ich z metodami, narzędziami i technikami pozwalającymi na zaangażowanie pracowników w proces decyzyjny w ich przedsiębiorstwach. Projekt ma także na celu edukację partnerów społecznych w zakresie rozporządzeń i dyrektyw UE, a także ustanowienie ram dla konstruktywnego dialogu w sektorze wydobywczym na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Jak wiemy, otoczenie w którym prowadzi się działalność oraz ogólna sytuacja gospodarcza, determinują wiele strategicznych decyzji. Różnice w ocenie i interpretacji sytuacji jest obszarem, na którym dochodzi do konfliktów społecznych. Okresy kryzysów, jak ten, który niedawno przeżywaliśmy, są bardzo trudne dla wielu organizacji, gdy trzeba w nich prowadzić politykę cięć, zwolnień, inwestycji, itd., która nie przez wszystkich jest popierana, co utrudnia podejmowanie decyzji, paraliżując działalność i zmniejszając wydajność, co może doprowadzić nawet do bankructwa, postępowania likwidacyjnego i utraty miejsc pracy.
Podczas seminariów, spotkań i warsztatów omówimy różne modele przedsiębiorstw, przepisy wspólnotowe, pozytywne doświadczenia innych organizacji i strategie przynoszące najlepsze rezultaty jeśli chodzi o usprawnianie komunikacji na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa.

Badania i analiza

Badanie przeprowadzone zostanie w państwach uczestniczących w projekcie. Eksperci zbadają warunki partycypacji pracowników w procesie odejmowania decyzji, a także obecne relacje pomiędzy partnerami społecznymi jeśli chodzi o budowanie zaufania pomiędzy nimi. Przeanalizowana zostanie praktyka interpretacji i stosowania dyrektyw UE w tych krajach i wystosowane zostana zalecenia w zakresie poprawy procedur uczestnictwa pracowników w procesach decyzyjnych.

Opracowana zostanie ankieta pozwalająca uczestnikom projektu wykryć potrzeby pracowników sektora wydobywczego jeśli chodzi o ich zaangażowanie (partycypację) w podejmowanie decyzji w ich przedsiębiorstwach. Za opracowanie ankiety odpowiedzialny będzie związek zawodowy CSIT UNIÓN PROFESIONAL. Wnioski z ankiety omówione zostaną przez każdą z organizacji uczestniczących podczas krajowych warsztatów. W wyniku tych debat na temat wyników ankiety podczas warsztatów krajowych zredagowane zostaną krótkie sprawozdania.

Platforma e-learningowa

Kurs i baza wiedzy dotycząca rozporządzeń i dyrektyw UE, a także ustanowienie ram dla konstruktywnego dialogu w sektorze wydobywczym na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Kalendarz

Harmonogram seminariów i spotkań:

Kwiecień 2018

Spotkanie komitetu kierowniczego w Zawierciu

Uczestnicy omówią cele projektu, procedury jego wdrażania i inne aktywności przewidziane w ramach projektu.

Lipiec 2018

Spotkanie międzynarodowe – okrągły stół w Bukareszcie

Eksperci wraz z przedstawicielami organizacji uczestniczących w projekcie (w tym przedstawicielami organizacji stowarzyszonych) opracują metody, które zostaną wykorzystane do prowadzenia warsztatów lokalnych w każdym z państw partnerskich. Ponadto, eksperci zaprezentują wyniki badań przeprowadzonych w swoich krajach.

Sierpień 2018 - Luty 2019

Warsztaty lokalne

"Pomnażanie wiedzy i doświadczeń zdobytych w wyniku badań i aktywności międzynarodowych". W każdym z sześciu państw-uczestników przeprowadzone zostaną jednodniowe warsztaty lokalne dla 20 uczestników.

Kwiecień 2019

Spotkanie ekspertów w Sofii

Lokalni eksperci ze wszystkich państw uczestniczących w projekcie wymienią się końcowymi rezultatami swoich badań i podzielą się informacjami, które zostaną wykorzystane do przygotowania publikacji końcowej.

Kwiecień - Czerwiec 2019

Analiza porównawcza badań i przygotowanie publikacji końcowej przez ekspertów rekomendowanych przez Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI).

Lipiec 2019

Konferencja końcowa

Uczestnicy omówią wyniki projektu. Nastąpi prezentacja publikacji końcowej oraz wymiana zdobytych doświadczeń. Główne wnioski zostaną omówione z przedstawicielami KE i ekspertami zaproszonymi z ramienia ETUI.

Aktualności

Spotkanie ekspertów w Sofii

Szkolenia krajowe

Spotkanie w Bukareszcie

Podejście do konfliktu

Metodologia pracy

Spotkanie w Zawierciu